Ekonomiskt stöd 2020

Ansök om ekonomiskt stöd från KumBro Stadsnät AB 2020-2021

Vi på KumBro Stadsnät är öppna för att stötta med sponsring, bidrag och andra ekonomiska stöd som gynnar en sådan utveckling och som ligger i linje med våra värderingar.

Allt ekonomiskt stöd ska bidra till att stärka bilden av KumBro Stadsnät som ett ansvarsfullt, oberoende och kvalitetssträvande företag. Vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.
Vi vill vara goda grannar genom att stödja både Örebro och Kumlas kommuners intressen – både människor och verksamheter. Vårt samhällsengagemang och vårt ekonomiska stöd ska vara lokalt, socialt, gynna miljön samt gärna sprida kunskaper om vårt varumärke. Vi prioriterar breda verksamheter där vi når många människor och gärna ungdomar.
Stödet ska ske inom vårt geografiska verksamhetsområde och ska ge en motprestation inom någon av följande aspekter:

• Mötesplats för kunder, anställda och samarbetspartners

• Uppmärksamhet av vårt varumärke, t.ex. exponering av vår logotype eller företagsnamn
• Nya affärsmöjligheter
• Resultat som går att mäta och följa upp
Stödet sker i form av pengar, inte i form av personella resurser. Sponsringen är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för sponsorn och den sponsrade.

Vi stöttar organisationer, projekt och aktiviteter som skapar goodwill och stärker bilden av KumBro Stadsnät, främjar idrott, hälsa och kultur samt verkar för lokal företagsamhet.

I våra ekonomiska stödkrav ingår det även att sponsorer visar samhällsansvar genom att till exempel

• vara miljövänliga

• värnar om trygghet
• skapar social nytta.
Vi stöttar inte

• politiska eller religiösa organisationer

• aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller skada vår miljö
• föreningar, grupper eller företag vars värden förknippas med diskriminering
• organisationer som enbart inriktar sig på välgörenhet, eftersom detta ej är att betrakta som sponsring.
Exponering
All sponsring, bidrag och övriga ekonomiska stöd ska stärka bilden av KumBro Stadsnät. Exponeringen ska vara koncentrerad, tydlig och kraftfull. Vi vill att människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.
Skriftliga avtal
För att tydliggöra syfte och omfattning för alla parter ska avtal alltid skrivas.
Omfattning
Avtalen ska inte omfatta mer än ett år i sänder eller ett evenemang åt gången.
Ansökningsperiod
Ansökningar för ekonomiskt stöd för 2020 tas emot under april och maj månad. Övrig tid sparas inga ansökningar. Ansökningar för 2020 behandlas och beslut fattas under oktober 2020.
Återbetalning
Om ett evenemang eller arrangemang ställs in ska eventuellt ekonomiskt stöd återbetalas. Samma gäller även för föreningar och organisationer som upphör med sin verksamhet under pågående avtalsperiod.
Utvärdering/uppföljning
Varje evenemang där det ekonomiska stödet används ska utvärderas utifrån vilken uppmärksamhet det har fått när det gäller antal besök, (ekonomiskt resultat) samt medial bevakning.
Aktiviteter
Aktiviteter är kundträffar och möten med nuvarande och nya kunder. Alla avtal gällande ekonomiskt stöd ska innehålla en eller flera aktiviteter där ni bjuder in olika målgrupper.
Testa ditt projekt här
Om du kan svara ja på samtliga frågor samt beskriver på vilket sätt aktiviteten kan generera konkreta affärer till KumBro Stadsnät, kan du gå vidare och fylla i en ansökan.

• Är din verksamhet bred och når ut till många människor?

• Skapar aktiviteten möjligheten till att nå nya kunder?
• Ges möjligheten till bra exponering av KumBro Stadsnät varumärke?
• Är din aktivitet inom något av områdena lokalt, socialt och/eller miljö?
• Kommer du att utvärdera och redovisa resultatet av aktiviteten? Ev. följdfråga: Hur mäta/utvärdera?
Om du svarar JA på samtliga frågor - gå vidare och skicka ett förslag.
Om du svarar NEJ på någon fråga - utveckla ditt förslag.
Om du svarar NEJ på tre av frågorna, är vi sannolikt inte rätt sponsor för aktiviteten.
Om du har ett spännande och innovativt projekt med koppling till e-tjänster, som kan bidra till förnyelse och utveckling, står det fritt att fylla i en ansökan under hela året.
Ansökan skickas till
Filer